Aktuálne
Aktuálne

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK Termálne kúpalisko Vincov les 

Návštevný poriadok si môžete stiahnuť tu.
Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Termálneho kúpaliska Vincov les, Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo
(ďalej spolu len „TKVL“). Každý návštevník je povinný sa oboznámiť pri vstupe do areálu TKVL s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.
Uhradením vstupného do TKVL a/alebo oprávneným vstupom do TKVL návštevník vyjadruje výslovný súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať tento návštevný poriadok a pokyny zamestnancov prevádzkovateľa. Všetky aktuálne pokyny v areáli TKVL sú nadradené všeobecným pokynom uvedeným v tomto návštevnom poriadku.
Všetky aktuálne pokyny v areáli TKVL sú nadradené všeobecným pokynom uvedeným v tomto návštevnom poriadku. Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.
Dátum vydania: 1.6.2022

 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1. Zakúpením vstupenky, resp. permanentky návštevník vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmto návštevným poriadkom. Využitie služieb TKVL je možné len pri dodržiavaní návštevného poriadku. Návštevníkovi, ktorý neprijíma alebo poruší ustanovenia návštevného poriadku, môže vedenie a spolupracovníci TKVL odmietnuť poskytovanie služieb a môžu tohto návštevníka vykázať z areálu.
  2. Vstup do areálu a využitie služieb ponúkaných TKVL je umožnené podľa poradia príchodu. Výnimku môžu tvoriť vopred nahlásené skupiny. Prioritu vstupu môže v istých prípadoch určiť zamestnanec TKVL.
  3. Každý návštevník obdrží pri vstupe do TKVL náramok. Náramok musí mať každý zákazník počas celého pobytu v TKVL pri sebe na viditeľnom mieste a na výzvu zamestnanca TKVL ho musí bez omeškania predložiť. Ak sa návštevník nevie preukázať náramkom a/alebo zakúpenou vstupenkou, berie sa to ako neoprávnený vstup na územie TKVL a má za následok vyrúbenie pokuty podľa bodu II.5.
  4. Pri naplnení kapacity areálu nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.
  5. 60 minút pred ukončením prevádzkovej doby TKVL je vstup návštevníkom zakázaný.
  6. Vstup do areálu a využitie ponúknutých služieb je len na vlastnú zodpovednosť návštevníkov.
  7. Prevádzkovateľ TKVL nenesie zodpovednosť za stratu hotovosti, osobných cenností či časti oblečenia, preto sa odporúča nebrať so sebou do areálu TKVL cenné veci a väčší obnos peňazí.
  8. Predmety nájdené v priestoroch kúpaliska odovzdá nálezca plavčíkovi alebo v pokladni, kde sa zapíšu do knihy nálezov. Nájdené veci uchovávame počas troch dní. Po uplynutí tejto doby budú nevyzdvihnuté veci zlikvidované. Nájdené doklady su predané príslušnému odboru. Uteráky, plavky a iné odevy sú z hygienických dôvodov zlikvidované.
  9. Prevádzkovateľ TKVL v žiadnom prípade nezodpovedá za veci uložené v šatňových skrinkách, nakoľko nemá možnosť zistiť zoznam, hodnotu a množstvo uložených vecí v čase ich uloženia.
  10. TKVL resp. jeho jednotlivé časti a zariadenia môžu byť v určitých hodinách vyhradené na rôzne spoločenské a iné podujatia školám, spoločenským a športovým organizáciám. Pre túto dobu je vo vyhradenom priestore kúpanie verejnosti obmedzené, alebo úplne zakázané (podľa pokynov organizátora akcie, ktoré sú počas udalosti vyvesené). Prípadné obmedzenia, hluk alebo nepríjemnosti spojené s realizáciou takýchto aktivít nie sú dôvodom pre čiastočnú alebo úplnú kompenzáciu návštevníka.
  11. Dostupnosť jednotlivých bazénov, atrakcií a prevádzok môže byť kvôli počasiu alebo z technických príčin obmedzená, čo nie je dôvodom pre čiastočnú alebo úplnú kompenzáciu návštevníka.
  12. Návštevníci sú povinní so zariadením, vybavením areálu a zapožičanými predmetmi zaobchádzať s veľkou pozornosťou, starostlivosťou a opatrne. Prevádzkovateľ TKVL je oprávnený od návštevníka, ktorý úmyselne alebo nedbanlivým konaním spôsobí škodu na majetku prevádzkovateľa TKVL resp. spôsobí škodu odcudzením, alebo poškodením vecí patriacich do majetku prevádzkovateľa TKVL žiadať úhradu škody, resp. môže pristúpiť k vymáhaniu škody súdnou cestou.
  13. Návštevníci sú povinní v celom rozsahu nahradiť škodu pôsobenú prevádzkovateľovi TKVL znečistením vody v bazénoch, pričom výšku škody predstavujú náklady prevádzkovateľa v súvislosti s výmenou alebo vyčistením vody, podľa výpočtu prevádzkovateľa.
  14. Zrakovo, sluchovo, resp. telesne postihnutým návštevníkom je povolený vstup len v stálom doprovode. 
  15. Deťom do 12 rokov je povolený vstup len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Využívanie služieb (predovšetkým bazénov a tobogánu) deťom do 12 rokov je prípustné len na výhradnú zodpovednosť rodiča, resp. doprovodu. 
  16. Tobogany a šmýkačky využíva návštevník na vlastnú zodpovednosť a riziko.
  17. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na toboganoch a šmýkačkách, ako aj ďalšie oznámenia a upozornenia vyvesené v priestoroch termálneho kúpaliska.
  18. Vedúci skupín detí sú zodpovední za dodržiavanie pokynov návštevného poriadku a nesú plnú zodpovednosť za ochranu života svojich zverencov, za potenciálne vzniknuté úrazy v areáli TKVL alebo za vzniknutú ujmu na majetku celej skupiny.
  19. V areáli TKVL sú návštevníci povinní používať vybudované chodníky, schody a rampy. Pri všetkých činnostiach sú návštevníci povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu úrazov, predovšetkým pošmyknutím, zakopnutím alebo vyvrtnutím nôh, uštipnutím hmyzom, atď..
  20. Vytvorené priestory pre relaxáciu a opaľovanie môžu naši ctení návštevníci voľne používať.
  21. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny zamestnancov prevádzkovateľa TKVL a spolupracovníkov bezpečnostnej služby. V areáli TKVL zodpovedný službukonajúci (riaditeľ, zástupca, plavčík, pokladník, spolupracovník bezpečnostnej služby) sa považuje za oprávnenú osobu, a ako takému prináleží patričná autorita.
  22. Všetky odpadky okrem tlejúcich predmetov sa majú hádzať do vyznačených nádob na smeti.
  23. V prípade požiarneho alebo iného poplachu, resp. iných mimoriadnych udalostí je potrebné postupovať podľa pokynov vyhlásených miestnym rozhlasom, resp. zamestnancom prevádzkovateľa.
  24. Všetci návštevníci sú povinní dbať o osobnú hygienu a čistotu pred vstupom do bazénu. V každom prípade je nutné používať WC, okrajové sprchy a brodiská okolo bazénov.
  25. Návštevníci sa môžu prezliekať len v miestach na tomu určených – v šatniach alebo prezliekarňach.
  26. Návštevníci areálu musia mať slušný a čistý kúpací odev a svojím chovaním nesmú porušovať zásady mravnosti a slušnosti.
  27. Za nadmerné opotrebenie plaviek kvôli zloženiu vody, použitia bazénov alebo z dôvodu častého šmýkania sa na tobogane nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť. Voda v bazénoch obsahuje minerálne zložky, ktoré môžu spôsobiť neodstrániteľné zafarbenie plaviek. Za takéto zafarbenie plaviek prevádzkovateľ nezodpovedá.
  28. Návštevníci, ktorí nevedia plávať alebo plávajú nedokonale, sa môžu kúpať len v priestoroch vyhradených pre neplavcov. V záujme vlastnej bezpečnosti, každý návštevník je povinný toto rozhodnutie poslúchnuť.
  29. Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov, nespôsobovať nadmerný hluk, dbať o osobnú bezpečnosť a nebehať po mokrých plochách.
  30. Prístup a rýchlosť pripojenia cez voľnú a bezplatnú Wi-fi sieť v TKVL je limitovaná kapacitnými možnosťami príslušného technického pripojenia, ktorá je závislá od celkovej kapacity návštevníkov TKVL využívajúcich túto sieť.
II. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU TKVL
 1. Osoby postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t. j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb, rodinní príslušníci osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele a rovnako osoby špinavé, v špinavom oblečení a zahmyzené majú zakázaný vstup do areálu TKVL. Zamestnanci TKVL sú oprávnení takýmto osobám odoprieť vstup do areálu.
 2. Zákaz vstupu, resp. pobytu v areáli TKVL platí aj pre osoby pod vplyvom alkoholu, drog a iných psychotropných a omamných látok.
 3. Vstup do areálu TKVL môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
 4. Akékoľvek fyzické či verbálne obťažovanie zamestnanca alebo spolu – pracovníka prevádzkovateľa TKVL, so špeciálnym dôrazom na rasistické, šovinistické a sexistické pripomienky, môže mať za následok okamžité vykázanie návštevníka z areálu bez nároku na odškodné.
 5. Návštevník, ktorý na výzvu zamestnanca alebo spolupracovníka prevádzkovateľa TKVL sa nevie preukázať platným náramkom a pokladničným dokladom o nákupe platnej vstupenky sa považuje za osobu s neoprávneným vstupom. Každá takáto osoba je povinná zaplatiť pokutu vo výške 50,- EUR ( slovom: päťdesiat ) a bezodkladne opustiť areál TKVL.
III. V AREÁLI TKVL JE ZAKÁZANÉ
 1. Kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, behať po mokrých plochách (nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí), vzájomne sa potápať a zrážať druhé osoby.
 2. Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom každého veku je vstup do bazénu z hygienických dôvodov povolený len v plavkách.
 3. Skákať do bazénov mimo priestorov k tomu určených, behať po chodníkoch, skákať z nich a z iných rizikových miest.
 4. Volať pomoc bez vážnej príčiny, alebo na ten účel používať rozhlasové zariadenia.
 5. Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do šatní a spŕch opačného pohlavia a do časti areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov, používať zariadenia a ihriská mimo prevádzky.
 6. Pľuvať na podlahu a do vody, močiť do bazéna, odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu, zakladať ohne, vstupovať s dopravnými prostriedkami, zvieratami a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť úraz.
 7. Vstupovať s delobuchmi (petardami) alebo inými prostriedkami, ktoré môžu vyvolať nepokoje alebo paniku, používať drogy, omamné a psychotropné látky a správať sa spôsobom narúšajúcim verejný poriadok a vyvolávajúcim pohoršenie.
 8. Stravovať sa v bazénoch, vnášať fľaše, poháre a iné predmety vhodné na pitie, používať saponáty, iné prípravky osobnej hygieny, strihať nechty, vlasy, znečisťovať vodu akýmkoľvek spôsobom, používať bazény a tobogan znečisteným alebo natretým telom. Pred použitím bazénov a toboganu je použitie spŕch všetkým návštevníkom povinné.
 9. Konanie, vrátane hier ohrozujúce bezpečie vlastnej alebo ostatných osôb, vzbudzujúce pohoršenie alebo narúšajúce pohodu ostatných oddychujúcich návštevníkov.
 10. Fajčiť v celom areáli TKVL vrátane budovy, okrem priestorov na to vyhradených.
 11. Hádzať tlejúce špaky a iné nebezpečné a horľavé látky do smetí okrem nádob na to vyhradených.
 12. Brať so sebou ostré predmety, iné sklenené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenie.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nosiť so sebou hygienické prípravky v sklenených obaloch.
 14. Vstupovať do bazénu a na tobogan so žuvačkou.
 15. Z bezpečnostných dôvodov používať tobogan ak má návštevník na sebe prstene, hodinky, náušnice, retiazky a pod.
 16. Neoprávnene používať záchranné zariadenia a predmety prvej pomoci.
 17. Nosiť do bazénu plutvy, tenisové loptičky a gumené matrace (povolené sú len rukávy a plavecké
  okuliare, plavecké čapice).
 18. Hrať loptové hry, alebo iné spoločenské hry mimo miest na to vyhradených.
 19. Svojvoľne premiestňovať zariadenia, ležadlá a inštalovaný nábytok.
 20. Vyžadovať od zamestnancov areálu služby odporujúce tomuto návštevnému poriadku, ničiť vybavenie areálu a plytvať vodou.
 21. Vchádzať a parkovať motorovými vozidlami mimo vyhradené parkovacie plochy.
 22. Poškodzovať terénne úpravy, zeleň, flóru, faunu, informačné, oznamovacie a zákazové tabule, zábradlia, lavičky, odpadové nádoby a ich držiaky, plážové lehátka, pieskoviská, ihriská, verejné hygienické zariadenia, ploty, brány, sprchy, osvetlenie a pod.
 23. Konzumovať jedlo v priestoroch bazénov, šatní a spojovacích chodieb. V prípade porušenia tohto
  zákazu má prevádzkovateľ právo ihneď vykázať návštevníka z areálu bez nároku vrátenia
  vstupného.
 24. Nosiť a používať zbrane.
IV. OTVÁRACIA DOBA, PREDAJ VSTUPENIEK, DOBA PREVÁDZKY
 1. Otváracia doba TKVL je vyvesená pri pokladni a nachádza sa aj na web stránke: www.vincovles.com.
 2. Ceny vstupeniek a služieb poskytované prevádzkovateľom TKVL sú uvedené v cenníku umiestneného pred pokladňou. Každý návštevník je povinný uschovať pokladničný blok, ktorý obdrží pri zakúpení vstupenky až do opustenia areálu. Akékoľvek náhrady sa môžu uplatňovať až po predložení platnej vstupenky (pokladničného bloku).
 3. Predaj vstupeniek končí 60 minút pred ukončením prevádzkovej doby. V prípade usporiadania akcií môže prevádzkovateľ TKVL otváraciu dobu predĺžiť s osobitnými podmienkami.
 4. Prevádzkovú dobu môže vedenie TKVL v odôvodnených prípadoch zmeniť. V prípade výnimočných poveternostných podmienok (blýskanie, lejak, víchrica, krupobitie, atď.) môže prevádzkovateľ z bezpečnostných dôvodov dočasne pozastaviť poskytovanie služieb. Takýto druh zmeny prevádzkovania areálu je potrebné oznámiť výveskou pri vstupe, resp. vyhlásením miestnym rozhlasom. V takýchto prípadoch sa vstupné návštevníkom nevracia.
 5. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné a ani iným spôsobom ho odškodniť.
 6. Miestny rozhlas je určený predovšetkým na poskytovanie oznamov, odkazov, informácií verejnoprospešných výziev.
 7. V prípade závažného obmedzenia prevádzky z technických príčin si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na posúdenie opodstatnenosti zníženia cien.
 8. Návštevník je povinný opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby.
 9. Po ukončení prevádzkovej doby sú návštevníci povinní čo v najkratšom čase, najneskôr však do 20:00 hodiny opustiť areál TKVL.
 10. Problémy týkajúce sa bazénov, bezpečnosti a zdravotných problémov môžu návštevníci nahlásiť plavčíkom, resp. personálu, ktorí zodpovedajú za dohľad nad bezpečnosťou bazénov, čistotu vody v bazénoch a čistotu okolitých priestorov, pripravenosť záchranárskych pomôcok, vybavenosť lekárničiek a privolanie záchranky, alebo lekára zachráneným osobám (a to aj v prípade, ak záchrana navonok prebehla bezproblémovo, a zachránený sa cíti v poriadku).
 11. Zakúpením vstupenky návštevník súhlasí s tým, aby fotografie a iné záznamy vyhotovené v areáli TKVL mohol prevádzkovateľ voľne využiť pre vlastné reklamné a marketingové aktivity.
 12. Návštevník je oprávnený ústne, alebo písomne pripomínať prípadné odchýlky v úrovni poskytovaných služieb, ich kvality alebo v správaní obsluhujúceho personálu. Kniha prianí a sťažností je k dispozícií v pokladni. Vedenie TKVL je povinné sťažnosti, pripomienky, návrhy vyšetriť podľa platných predpisov, resp. konať podľa nich. Sťažnosti s adresou sťažovateľa je povinné písomne zodpovedať.
 13. V prípade nedodržiavania návštevného poriadku prevádzkovateľ TKVL nie je povinný akceptovať prípadné sťažnosti a poskytnúť náhradu škody.
 14. Tento návštevný poriadok bol vytvorený v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia návštevníkov TKVL.
Našim cteným návštevníkom želáme príjemný pobyt!

V Sládkovičove, dňa 01.06.2021