Aktuálne
Aktuálne

Kemping – Návštevný poriadok

 • Hostia ubytovaní v areáli Termálneho kúpaliska Vincov les (ďalej TKVL) sú povinní sa oboznámiť s ubytovacím poriadkom a zároveň ho počas pobytu aj dodržiavať.
 • Pri príchode hosť ihneď predloží zamestnancovi na recepcii svoj platný doklad totožnosti (pas alebo občiansky preukaz) za účelom evidencie prechodného pobytu. Prevádzkovateľ nie je povinný ubytovať hosťa, ktorý nepreukáže svoju totožnosť.
 • Hosť zodpovedá za škodu spôsobenú na zariadení TKVL a škodu spôsobenú v areáli TKVL, ktorú spôsobí zavineným konaním sám hosť alebo túto škodu spôsobí jeho návšteva, a to v plnej výške.
 • Za peniaze a cenné veci, ktoré sa nachádzajú v celom areáli TKVL, prevádzkovateľ nezodpovedá.
 • Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, v prípade porušenia má prevádzkovateľ areálu TKVL právo odstúpiť pred uplynutím dohodnutého termínu ubytovania.
 • Pri ubytovaní dostane každý návštevník ubytovaciu zálohovú kartu (Vincova ubytovacia karta), pásku, doklad a tento pokyn s označením, ktorý musí byť umiestnený na stane alebo na karavane na viditeľnom mieste (pri odchode je potrebné všetky doklady odovzdať naspäť bez značného poškodenia).
 • Hodnota zálohovej karty bude vyplatená v deň odchodu za predpokladu jej vrátenia a riadneho ukončenia pobytu podľa pokynov zamestnanca kúpaliska.
 • Návštevník sa môže ubytovať, resp. odubytovať v kempingu len počas prevádzkových hodín kúpaliska najskôr od 9:00 a najneskôr do 18:30 daného dňa. Dĺžka pobytu sa mu počíta od času prvého príchodu hlavnou vstupnou bránou, ktorá elektronicky sníma každý prechod kartou.
 • Deň na kúpalisku trvá 24 hodín, a preto Vás prosíme akceptovať náš unikátny systém bez nutnosti dodržiavania fixných check in/check out.  V časovom limite 24 hodín za jednotku ubytovania (noc) zákazník môže využívať všetky sprístupnené bazény v prevádzkovom čase. Ak návštevník neopustí areál kempu odhlásením sa z ubytovania v udanej lehote, kúpalisko má právo nevrátiť zálohu, ktorá bola zaplatená v deň nástupu na ubytovanie.
 • Každý návštevník je povinný sa pri prechode areálu TKVL (nákup, spoznávanie kultúry a pod.) preukázať platnou Vincovou ubytovacou kartou na hlavnej bráne. Iba na základe vyššie spomenutej karty bude možný vstup do areálu kúpaliska. Karta je elektronicky snímaná. 
 • Karavany (+ autá) a stany musia byť umiestnené len na plochách vyhradených na kemping. Státie karavanu, resp. osobného vozidla na parkovisku pre návštevníkov kúpaliska (nie kempingu), rovnako ako na miestach nie tomu určených, je neprípustné.
 • V areáli TKVL je nutné dodržiavať nočný pokoj v čase od 22:00 do 6:00 hod. V tomto čase prosíme návštevníkov, aby nerušili ostatných rekreantov nadmerným krikom, hlukom, zosilňovaním reprodukčného zariadenia a podobne. Je čas prázdnin a pohody a my chceme, aby sa každý návštevník cítil príjemne.
 • Zakladať otvorený oheň nie je povolené v rámci celého areálu.
 • Vstup so psom do nášho areálu kempingu je povolený za podmienok, kde pes nesmie v rámci areálu voľne pobehovať, musí byť v sprievode svojho majiteľa, psie exkrementy je majiteľ psa povinný odstrániť, pes sa nesmie pohybovať v bazénovej zóne, ani na trávnatej ploche, ktorá je určená pre zákazníkov kúpaliska a ani v blízkosti bufetových zón.
 • Každý návštevník má bezplatný prístup k internetu. Prosíme, tolerujte naše pripojenie a pokrytie. Je naším cieľom zabezpečiť pokrytie celého areálu a pre každého návštevníka a pevne veríme, že sa to čoskoro podarí.
 • Spoločenská miestnosť a kuchynka je sprístupnená pre všetkých návštevníkov kempingu. Prosíme Vás, aby ste boli ohľaduplní voči sebe a udržiavali ju v čistote, ako aj celý areál TKVL.
 • TKVL si vyhradzuje právo na prevádzku bazénových plôch podľa jeho aktuálnych technologických možností. Prevádzka niektorých bazénových plôch je tiež závislá od dobrého počasia. TKVL ale pristupuje k prevádzke bazénových plôch zodpovedne a je jeho cieľom uspokojiť všetkých zákazníkov. Informácie o prevádzke bazénov sú poskytnuté na predajných plochách.
 • Kemping TKVL umožňuje svojim zákazníkom slobodne sa rozhodnúť o dĺžke ich pobytu ako aj predĺženie pobytu podľa vlastnej predstavy. Nepriaznivým počasím alebo obmedzenou prevádzkou bazénov nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie peňazí.